Trampkraft är en förening för alla som är intresserade av muskeldrivna fordon på land, till sjöss och i luften. Tyngdpunkten ligger för närvarande på landfordon där majoriteten är liggcyklar. Föreningen är medlem i WHPVA (World Human Powered Vehicle Association) som fungerar som paraplyorganisation för alla nationella HPV-klubbar i världen.

Stadgar


Stadgar för Trampkraft

Antagna vid årsmötet den 28 maj 2011 § 1 Föreningens namn

TRAMPKRAFT – Föreningen för muskeldrivna fordon – Human Powered Vehicles – HPV. § 2 Mål och verksamhetsinriktning

TRAMPKRAFT är en intresseförening för användare och intresserade av olika former av mänskligt drivna fordon. Målet är att söka bredda intresset främst för cyklar av olika slag men även andra typer av fordon och farkoster t ex pedalkajaker. Föreningen arbetar med att söka påverka cykelutvecklingen i samspel med t ex staten, kommunerna och cykelbranschen. § 3 Organisation och arbetsformer

TRAMPKRAFT är en förening men har också ett öppet nätverk. Arbetet är ideellt och föreningen finns i olika regioner och har en sammanhållande nationell styrelse. Föreningen ordnar regelbundet träffar både lokalt, regional och centralt och

deltar i utställningar och tävlingar. Föreningen engagerar sig också i cykelpolitiska frågor och forskningsfrågor.

TRAMPKRAFT är medlem i WHPVA – World Human Powered Vehicle Association, som är den internationella moderorganisationen för HPV i världen. § 4 Medlemskap i föreningen TRAMPKRAFT

Föreningen TRAMPKRAFT är öppen för alla – såväl boende i Sverige som utomlands. Enskilda personer, föreningar, företag och nätverk kan bli medlemmar. Medlemskapet bygger på medlemsavgifter, som är förenade med särskilda förmåner.§ 5 Medlemskap i TRAMPKRAFT s öppna nätverk

Föreningens nätverk är också öppet för alla som är intresserade av information om HPV. Medlemskapet bygger på en registrering på hemsidan. Medlemskapet saknar dock de särskilda förmånerna, som medlemskap medför. § 6 Årsmötet för föreningen TRAMPKRAFT

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet beslutar om budget, verksamhetsplan, medlemsavgift samt regler för det öppna nätverket och räkenskapsåret är 1/1 – 31/ 12. Medlemsavgiften tas ut i förskott på hösten året innan räkenskapsåret inleds. Medlemmar som värvar en ny medlem medges en reduktion av sin medlemsavgift med 50 procent.

Årsmötet utser styrelsen bestående av fem ordinarie ledamöter varav en ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Årsmötet utser dessutom en valberedning bestående av två ledamöter. Årsmötet utser också minst 1 revisor, som vid behov skall kunna begära revisionshjälp utifrån.

Mandattiden för samtliga utsedda funktionärer är två år. Halva antalet skall omväljas eller nyväljas varje år.

Varje medlem har en (1) röst vid årsmötet under förutsättning att medlemsavgiften är betald. Röstning får ske genom ombud, som måste vara medlem. Ett ombud får högst representera fem andra medlemmar (= 5 röster). Styrelsens ledamöter och suppleanter får ej rösta om ansvarsfrihet vid årsmötet.

Årsmötet genomförs senast sista juni. Kallelse sker senast tre veckor innan mötet. Verksamhetsberättelse, kassarapport, motioner och revisorsrapport publiceras på hemsidan.

Motioner skall inlämnas senast två veckor innan årsmötet och styrelsens kommentarer skall föredras vid årsmötet. Extra årsmöte sker enligt samma regler som ordinarie årsmöte.§ 7 Styrelsen

Under verksamhetsåret är styrelsen föreningens beslutande organ med möjligheter att utlysa extra föreningsmöten.

Styrelsen utser inom sig verksamhetsansvariga: kassör, sekreterare, redaktör för tidningen TRAMPKRAFT, webbansvarig , ansvarig för det ”öppna nätverket” samt kontaktpersoner för föreningens intresseområden och i de olika regionerna.

Styrelsen kan – om man finner detta önskvärt – adjungera medlemmar till styrelsen för särskilda uppgifter.

Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar, t ex vid förfallen medlemsavgift eller om en medlem motverkar föreningens syfte.

Styrelsen sammanträder antingen via e-mail, telemöten eller möten med webbkamera eller vid fysiska möten arrangerade på lämpliga platser i Sverige.

Ordföranden kallar till styrelsemöten. Kallelse kan också utgå när tre ledamöter så önskar. Styrelsens alla möten skall protokollföras och justeras av sekreteraren och ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande, varav två ordinarie.

Röstning görs med enkel majoritet och ordföranden har utslagsröst. § 8 Räkenskaper

Ekonomisk redovisning för det gångna räkenskapsåret skall lämnas till revisor senast under första kvartalet året därpå. Revisor skall granska räkenskaper och förvaltning samt göra detta i enlighet med god revisorssed. § 9 Firmateckning

Föreningen TRAMPKRAFTs firma tecknas av föreningens kassör alternativt ordförande.§ 10 Donationsmedel

Styrelsen beslutar om hur donationsmedel skall förvaltas såvida donator inte har föreskrivit användningen. § 11 Ändring av stadgar

Ändring av stadgar skall beslutas av två på varandra följande årsmöten såvida inte årsmötet fattar beslut om att antaga stadgeändringar enbart vid ett årsmöte. § 12 Upplösande av föreningen

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande årsmöten (varav ett ordinarie) beslutar så. Beslut om fördelning av föreningens tillgångar fattas av det sista årsmötet.